Skip to main content
Resources

NTIA'in IANA Fonksiyonları Yönetiminin Devri

Teklif Geliştirme Süreci ve Sonraki Adımlar [PDF, 662 KB]

Teklif Geliştirme Süreci ve Sonraki Adımlar

Genel Bakış

Ulusal Telekomünikasyon ve Bilişim İdaresi (NTIA), 14 Mart 2014’te İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) fonksiyonları üzerindeki yönetimini küresel çok paydaşlı topluluğa devretme planını duyurdu. NTIA, IANA fonksiyonları yüklenicisi ve Alan Adı Sistemi küresel koordinatörü olan İnternet Tahsisli İsimler ve Sayılar Kurumu’ndan (ICANN) devir teklifi geliştirilmesi için çok paydaşlı bir süreç düzenlemesini istedi. NITA, bir yandan teknik ayrıntılar üzerinde çalışması için paydaşları ve IANA fonksiyonlarının en doğrudan hizmet ettiği kişileri bulmakla uğraşırken, öte yandan da görüşmelere rehberlik edecek net bir çerçeve hazırlamış ve ICANN’e, devir teklifinin kapsamlı topluluk desteğine sahip olması ve aşağıdaki dört ilkeyi hedef alması gerektiğini iletmiştir:

 • Çok paydaşlı modeli destekleme ve geliştirme;
 • Internet DNS’inin güvenlik, kararlılık ve dirençliliğini sürdürme;
 • IANA hizmetlerinin küresel müşterileri ve ortaklarının gereksinim ve beklentilerini karşılama ve
 • İnternetin açıklığını sürdürme.

NTIA; kendi rolünü hükümete ya da hükümetler arası bir kuruluşa dayalı olacak bir çözüm ile değiştirmeyi öngören teklifleri kabul etmeyecektir.

NTIA duyurusundan kısa süre sonra ICANN, devir sürecine ilişkin olarak topluluğun ilkeler ve mekanizmalara ilişkin görüşleri ve katkılarını toplamak için çok paydaşlı bir süreç ve görüşme başlattı.1 Topluluğun sunduğu ilk geribildirimler ışığında, NTIA’in IANA Fonksiyonları Yönetiminin Devri Teklifini Geliştirmeye yönelik İlkeler, Mekanizmalar ve Sürece ilişkin Teklif Taslağı konusunda Kamu Katkısı Çağrısı 8 Nisan’da yayınlanmış ve 8 Mayıs 2014 tarihine kadar görüşlere açık tutulmuştur. Bunun yanı sıra, sürecin kapsamını tanımlayan kapsam belgesi de yayınlanmıştır.

Teklif taslağına ilişkin alınan çeşitli görüşlerin genelinde, sürecin şeffaf, kapsayıcı, temsil edici, aşağıdan tepeye doğru ve çok paydaşlı olmasının önemi vurgulandı.

Bu belgede, atılacak sonraki adımların yanı sıra, aşağıdakiler de dahil olmak üzere topluluk katkısına ilişkin bir genel bakış sunulmuştur:

 • Koordinasyon Grubu (önceki önerilen adıyla “Yönlendirme Grubu”) üyelik yapısına ilişkin topluluk katkısına bir genel bakış;
 • Koordinasyon Grubunda temsil edilen ilgili topluluk üyelerine, temsilcilerini seçmek üzere iç süreçlerini başlatma çağrısı;
 • Gerekli yerlerde göz önünde bulundurmak ve kullanmak üzere, Koordinasyon Grubu’nun çalışma konularına ilişkin topluluk katkısına bir genel bakış.

NTIA’in IANA fonksiyonları yönetiminin devrine ilişkin görüşmeler sırasında, topluluk tarafından bu devrin ICANN hesap verebilirliği üzerindeki etkisinin gündeme getirilmesi de, altı çizilmesi gereken konular arasındadır. Topluluğun, NTIA’in yönetim görevinin devri için teklif geliştirirken, bundan ayrı bir konu olan ICANN hesap verebilirliğini de ele alıyor olması önemlidir. Bunun sonucunda ICANN, ABD hükümetiyle işin başından beri sürdürdüğü sözleşme ilişkisinin ve ICANN’e ilişkin olarak bu rolün yarattığı kurum geneli hesap verebilirlik algısının bulunmayacağı bir ortamda ICANN hesap verebilirliğini geliştirmek amacıyla ayrı bir süreç başlattı. Bu süreçler, bir birinden bağımsızdır (iki süreç arasındaki ilişkinin görsel anlatımı için zaman tüneli grafiğine bakın). ICANN Hesap Verebilirliğini Geliştirme süreci, 6 Mayıs 2014’te duyurulmuştur.

EYLEM: Koordinasyon Grubu Kurma ve Üye Seçme Çağrısı

 • Koordinasyon Grubu’nda temsil edilen topluluklardan, tahsis edilen koltuk sayılarına göre temsilcilerini seçmek üzere iç süreçlerini başlatmalarını istiyoruz.
 • Seçilen isimler en geç 2 Temmuz 2012 günü saat 23:59 UTC’ye kadar bildirim formu yoluyla bildirilmelidir. İsimler online olarak kamuoyuna duyurulacaktır.
 • Toplulukların kesin seçimlerini Londra’daki ICANN 50 toplantısının sonuna kadar (22-26 Haziran 2014) tamamlamaları önerilir.
 • Koordinasyon Grubu şu an için 16-18 Temmuz arası olmak üzere Temmuz ortasında toplanarak, çalışma şekli ve çalışma yöntemlerini netleştirecek ve çalışmalarına başlayacaktır.
 • Koordinasyon Grubu, tam şeffaflığı sağlamak için tüm küresel paydaşların erişebileceği açık toplantılar düzenleyecek, ilgili deşifraj ve kayıtlar ise web sitesinde yayınlanacaktır.

Katkı Talebine ve Sonraki Adımlara Genel Bakış

ICANN, NTIA’in IANA fonksiyonları yönetiminin devri teklifini geliştirme amaçlı çok yönlü sürecin düzenleyicisi olarak, kamu katkısına ve topluluk diyaloguna başvurmuş ve 8 Nisan – 8 Mayıs 2014 tarihleri arasında NTIA’in IANA Fonksiyonları Yönetiminin Devri Teklifini Geliştirmeye yönelik İlkeler, Mekanizmalar ve Sürece ilişkin Teklif Taslağı yapılmasını önermiştir.

Teklif taslağı, ilave katkılara ilişkin sorular ve gelişmelerin tarihçesi de dahil olmak üzere, ilke ve mekanizmaların ve süreç teklifinin ana hatlarını belirlemiştir. Ayrıca, sürecin kapsamını tanımlayan kapsam belgesi de yayınlanmıştır.

Alınan çeşitli görüşler, küresel çok paydaşlı topluluğun sahip olduğu çeşitliliğe paralel olarak, çok farklı bakış açılarını yansıtmaktadır.2 Topluluk diyalogları, yazılı görüşlerin yanı sıra IANA fonksiyonları, DNS ve protokol kayıtlarının daha iyi anlaşılmasına da katkı sağlamıştır.

Alınan görüşlerde Koordinasyon Grubunun üyelik yapısı konu alınmış ve Koordinasyon grubunun revize edilen üyelik yapısı, sürecin düzenleyicisi ve aracısı olarak ICANN’in tarafsız bir rol üstlenmesine yönelik yorumlarla beraber, ana hatları aşağıda belirtildiği şekilde sürece dahil edilmiştir.

Koordinasyon Grubu’nun görev ve sorumlulukları konusundaki yorumlara ilişkin sunulan genel bakışın, kapsam ile tutarlı olarak, Koordinasyon Grubuna ve grubun ilerideki çalışmalarına katkı sunması amaçlanmaktadır. Yani bu belge, Koordinasyon Grubu’nun görev ve sorumluluklarının ne olması gerektiğini açıklamamaktadır. Koordinasyon Grubu, takdiri kendisine ait olmak üzere, burada sunulan katkıyı çalışma şekli ve yöntemlerini belirlemek için kullanabilir. Belgede, kapsama ya da ICANN hesap verebilirliğine ilişkin görüşler yansıtılmamıştır. Kapsam belgesi, sürecin izleyeceği odağın ana hatlarını belirtmektedir.

Sürecin bir sonraki adımı, Koordinasyon Grubu için üye seçme çağrısıdır. Koordinasyon Grubu’nda temsil edilen topluluklardan, Londra’daki ICANN 50 toplantısının sonuna kadar temsilcilerini seçmek üzere iç süreçlerini başlatmaları istenmektedir. Bildirim son tarihi 2 Temmuz 2014 saat 23:50 UTC’dir. Seçilen adaylar, çalışma şekli ve yöntemlerini geliştirmeye başlamak amacıyla, şimdilik 16-18 Temmuz olmak üzere 2014 yılı Temmuz ayının ortasında bir araya gelmeye hazır olmalıdır. ICANN, gerekli tesis ve kaynakları sağlayacaktır.

Koordinasyon Grubu, IANA fonksiyonlarından etkilenen çeşitli tarafların farklı gereksinimleri ışığında bir devir teklifi hazırlamaktan sorumlu olacaktır.Grup, ilgili topluluklardan alınan katkıları bir araya getirerek, NTIA kriterlerini karşılayacak tek bir teklife dönüştürmekten sorumlu olmalıdır. Diğer bir şekilde ifade edersek, geniş topluluk desteğine sahip olmalı ve aşağıdaki dört ilkeyi hedef almalıdır:

 • Çok paydaşlı modeli destekleme ve geliştirme;
 • Internet DNS’inin güvenlik, kararlılık ve dirençliliğini sürdürme;
 • IANA hizmetlerinin küresel müşterileri ve ortaklarının gereksinim ve beklentilerini karşılama; ve
 • İnternetin açıklığını sürdürme.

NTIA; kendi rolünü hükümete ya da hükümetler arası bir kuruluşa dayalı olacak bir çözüm ile değiştirmeyi öngören teklifleri kabul etmeyecektir.

Teklif hazırlandıktan sonra ICANN, tanımlanmış çerçeve ve kriterlere uyduğundan emin olmak için teklifi değerlendirecek ve teklifin, 1) NTIA ilkelerine ve 2) topluluk katkısı ile ana hatları çizilen ilkelere uyup uymadığını belirleyecektir. Teklifin (hangisi uygunsa) değerlendirilmesi ve kabulüne ilişkin sorumluluk, yalnızca NTIA’ye aittir. Sürecin yukarıdaki şartları karşılayıp karşılamadığına ilişkin ICANN’in yapacağı değerlendirme, teklifle beraber teslim edilecektir.

Koordinasyon Grubunun Seçimi ve Üyelik Yapısı

Seçim ve üyelik yapısının ilk ve revize edilmiş halleri arasındaki farkları gösteren karşılaştırma tablosu,Ek 1’de sunulmuştur.

“Yönlendirme Grubu” Adının “Koordinasyon Grubu” Olarak Değiştirilmesi

“Yönlendirme” sözcüğünün grubun fonksiyonunu uygun şekilde yansıtmadığına ilişkin çeşitli görüşler doğrultusunda, başta önerilen “Yönlendirme Grubu” adı “Koordinasyon Grubu” olarak değiştirilmiştir.3

Koordinasyon Grubu için Önerilen Seçim Mekanizmaları ve Üyelik Yapısında Yapılan Değişiklikler

Koordinasyon Grubu’nun seçim yöntemleri ve üyelik yapısı, topluluk katkısının önemli konularından biri oldu. Görüşlerin çoğunda, etkilenen ve etkilenmeyen tarafları temsil eden üyelerin seçimine ilişkin farklı yaklaşımlarda algılanan tutarsızlıklara dikkat çekilerek, daha doğrudan olacak bir temsil talep edildi. Üyelerin bütün topluluklar tarafından seçimi4 konusunda geniş bir fikir birliği bulunduğu görüldü.

Yapılan değişiklikler, yukarıda sayılan endişeler ışığında ve daha iyi bir denge yakalamak amacıyla, revize edilmiş seçim mekanizmasının:

 • Etkilenen ve etkilenmeyen taraflar arasındaki farklı ortadan kaldırmasını;5
 • İlgili topluluklara, iç süreçlerini kullanarak kendi Koordinasyon Grubu temsilcilerini belirleme sorumluluğu vermesini;6
 • ICANN YK Başkanı ve GAC Başkanına artık grup üyelerini seçme yetkisi tanımamasını;7
 • Topluluklardan ilgili seçim süreçlerini yürütürken çeşitlilik standartlarını gözetme talebinde bulunmasını sağlamıştır.8

Koordinasyon Grubu’nda temsiliyete ilişkin olarak ise9 IANA fonksiyonu müşterileri ve genel kullanıcı topluluğunun yanı sıra teknik, hükümet, sivil toplum ve işletme topluluklarında yer alan paydaşları temsil edecek bir üyelik yapısı talebiyle çeşitli görüşler bildirilmiştir. Görüşlerde, danışma sürecinin ICANN ve teknik topluluklar dışındaki tarafları da içerecek şekilde genişletilmesi sonucunda maksimum küresel destek elde edileceğinin altı çizilmiştir.

Revize edilen üyelik yapısı:

 • ICANN topluluğunun ötesinde geçerek IANA müşterileri ve ortak İnternet kuruluşlarını da kapsamakta10;
 • Ülke kodu Üst Düzey Alan Adı (ccTLD)11 ile Üst Düzey Alan Adı (TLD)12 kayıt merkezlerinin temsilcilerini içermekte;
 • GNSO temsilcileri sayısının arttırılmasını öneren görüşleri yansıtmakta13;
 • IP numaralandırma topluluğunun aşırı temsil edilmesi konusundaki görüşlere14 cevap vermekte ve temsiliyeti Adres Destekleme Kuruluşu (ASO) ile Numara Kaynak Kuruluşu (NRO) arasındaki dengeyi yakalayacak şekilde düzeltmekte;
 • ICANN’de rol alanlarla sınırlı kalmayarak, ticaret dünyasının daha kapsamlı bir temsilini içermekte;15
 • Bu işe özel bir IANA personel uzmanı için tahsis edilen irtibat kişisi koltuğu ile IANA fonksiyonlarına ilişkin bir kaynak sağmamakta;
 • ICANN’in ötesinde kullanıcı topluluğu temsilini devam ettirmektedir.

Koordinasyon Grubu’nun Üyelik Yapısı

Koordinasyon Grubu, kendi topluluk ve süreçleri üzerinden seçilecek olan 27 bireysel üyeden oluşacaktır. Çeşitlilik standartlarının dikkatlice gözetilmesi ve çıkar çatışmalarının önlenmesi konusunda özen gösterilmelidir.

Koordinasyon Grubu üyelik yapısı (grafiğe bakınız):

Koordinasyon Grubu Üyelik Yapısı

Temsil Edilen Topluluk

Koltuk Sayısı

At-Large Danışma Komitesi (ALAC)

2

Adres Destekleme Kuruluşu (ASO)

1

Ülke Kodu Adları Destekleme Kuruluşu (ccNSO ile ccNSO tarafından seçilen, ccNSO dışı Ülke Kodu Üst Düzey Alan Adı [ccTLD] işleticileri)

4

Genel İsimler Destekleme Kuruluşu (GNSO). Kayıt Merkezi-dışı temsil için GNSO üyelik koltukları

3

Genel Üst Düzey Alan Adı Kayıt Merkezleri (gTLD Kayıt Merkezleri)

2

Hükümet Danışma Komitesi (GAC)

2

Uluslararası Ticaret Odası /Bilgi Toplumunu Desteklemek için İş Girişimi (ICC/BASIS)

1

İnternet Mimarisi Kurulu (IAB)

2

İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF)

2

İnternet Toplumu (ISOC)

2

Numara Kaynak Kuruluşu (NRO)

2

Kök Sunucu Sistemi Danışma Komitesi (RSSAC)

2

Güvenlik ve Kararlılık Danışma Komitesi (SSAC)

2

Toplam

27

Koordinasyon Grubu’nun iki irtibat kişisi bulunacaktır:

 • ICANN’in süreç düzenleme görevi için bir ICANN YK irtibat kişisi;
 • Gerekli bilgileri sağlayacak özel IANA personel uzmanı.

Yukarıdakilere ek olarak, sunulan katkılarda şu hususlara da değinildi:

Destek Hizmetleri

Koordinasyon Grubu, idari ve lojistik destek sağlayacak ve topluluğun katkılarını sentezleyecek, (ICANN tarafından fonlanan ve açık bir süreç ile seçilen) küçük bağımsız bir Sekreterlik ile desteklenebilir.

Katılım ve Tanıtım

Katılım ve tanıtım faaliyetleri, ilgili kuruluşların ortaklığı ile küresel düzeyde gerçekleştirilmektedir. Tüm etkinlikleri içermemekle beraber etkinlikler zaman çizelgesi, ne tür etkinlikler düzenlendiğinin bir örneği niteliğindedir. Koordinasyon Grubu ve ilgili kuruluşlar, katılım stratejilerini belirlerken tam tanıtım16 ve katılımı sağlama konusunda çaba göstermelidir.

Bütçe

Görüşlerde, tam şeffaflığı sağlamak için kamuya açık17 ve kamunun erişebileceği bir bütçenin oluşturulması gereğinin altı çizildi.

Seyahat Desteği

Koordinasyon Grup üyelerine hizmetlerinden ötürü ödeme yapılmayacaktır. Ancak Koordinasyon Grup toplantılarına katılacak olan Koordinasyon Grup üyelerinin ulaşım, yeme içme ve konaklama masrafları ICANN topluluk seyahat destek kılavuzlarına uygun şekilde ICANN tarafından karşılanacaktır.

Desteklenen katılımcıların uçak biletlerini ICANN'in yetkili olarak belirlediği seyahat acentelerinden alması gerekmektedir, bu şekilde masraflar doğrudan ICANN'e faturalandırılacaktır. Belirlenen toplantılar için otel odaları ve vergiler her bir katılımcı için izin verilen varış ve ayrılma tarihlerine göre ICANN tarafından ayarlanacak ve ödenecektir. ICANN yalnızca iade edilemez, mantıklı olarak en uygun fiyatlı ve ekonomi sınıfı uçak biletleri ayırtabilir ve bunlar için ödeme yapabilir. Toplantıya katılma koşuluyla kabul edilebilir tali masraflar için geri ödeme yapılmasına izin verilecektir.

Sorularınız ya da gerekli seyahat ayarlamaları için lütfen cgtravel@icann.org adresi ile iletişime geçin.

İlkeler ve Mekanizmalar ile Koordinasyon Grubu sorumlulukları konusunda alınan görüşlere genel bakış

Yukarıdakilerin yanı sıra, ilkeler ve mekanizmalar ile Koordinasyon Grubu sorumlulukları konularında da birçok görüş sunuldu. Bunlara Koordinasyon Grubu katkısı olarak aşağıda yer verilmiştir. Sürecin ilk ve revize edilmiş halleri arasındaki temel farkları gösteren karşılaştırma tablosu, Ek 1’de sunulmuştur.

İlkeler ve Mekanizmalar

Taslak ilk eve mekanizmaların18 aşağıdan yukarı yönde yürütülecek açık, kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir bir süreç için gerekli nitelikleri taşıması gerekliliği konusunda genel fakir uzlaşısı söz konusudur.19 Çeşitlilik ilkesi de20, sürece daha fazla meşrutiyet katacağı yönündeki bazı görüşler doğrultusunda listeye eklenmiştir. Bu gelişme, devir sürecinin küresel kapsamı ve çok paydaşlı modelin değerleri ile aynı doğrultudadır. Yeni mekanizma eklenmemiştir.

İlkeler

Mekanizmalar

 • Kapsayıcı
 • Şeffaf
 • Küresel
 • Hesap verebilir
 • Çok paydaşlı
 • Kapsam odaklı
 • Pragmatik ve kanıta dayalı
 • Tüm seslere açık
 • Zarara karşı (güvenlik, kararlılık ve dirençliliğin sürdürülmesi)
 • Fikir birliğine dayalı
 • Çeşitlilik
 • Web tabanlı platform
 • Çalışma yöntemleri
 • Organize diyaloglar
 • Mevcut bilgi ve süreçler
 • Stres testleri
 • Net ve görülebilir bir zaman çizelgesi
 • Başka forumlarda görüşmeler
 • Geniş erişimli katılım platformları
 • Çok dilli destek
 • Çok görüşlü forumlar

Bağımsız Sekreterlik

Bazı görüşlerde, Koordinasyon Grubu’nun bağımsız,21ICANN personeli olmayan bir sekreterlik ile desteklenmesinin önemli olduğunun altı çizildi. (ICANN’in fonlayacağı) bağımsız Sekreterlik, gerekli ve uygun yerlerde idari ve diğer konularda desteği de içerecektir. Düzenleyici olarak ICANN, sürecin aracılığını yaparken tarafsız kalma konusunda kararlıdır.

Toplulukça önerilen Koordinasyon Grubu Görev ve Sorumlulukları

Yukarıda belirtildiği üzere, grubun görev ve sorumluluğuna ilişkin görüşlere yönelik herhangi adım atılmamıştır. Aşağıda, Koordinasyon Grubu’nun takdirine bağlı olarak değerlendirilecek ve kullanılacak topluluk önerileri, hepsini içermemekle beraber aşağıda sıralanmıştır22:

 • Süreç ilke ve mekanizmalarından yararlanarak, topluluk güdümlü teklif geliştirme süreci belirlenmesi;23
 • Devir sürecinin kritik konularının görüşülmesi ve anlaşılmasını sağlamak üzere, topluluklar içerisinde ve genelinde uygun şekilde yapılandırılmış kapsamlı ve çeşitli çalışma gruplarının özendirilmesi ve desteklenmesi;24
 • Üyelerin kendi toplulukları ile bu toplulukların fikir birliğine vardığı konuların Koordinasyon Grubu’nun geri kalanına yansıtılması;25
 • Her bir çatışma alanında (örn. özel kullanım kayıt merkezleri) hangi topluluğun devir teklifi geliştireceğinin koordine edilmesi, öte yandan bu alanların topluluklar arası değerlendirmeden geçmesinin sağlanması;26
 • Tam teklifin ilgili topluluklar içerisinde onaylanması;27
 • Devir teklifi bileşenlerini geliştiren ilgili IANA müşteri topluluklarının ilerlemesine ilişkin olarak düzenli durum güncellemeleri sunulması;28
 • Fikir birliğine dayalı çalışma şekillerinin benimsenmesi ve karşı görüşlerin belgelendirilmesi;29
 • Tanıtım ve katılım faaliyetleri yürütülmesi;30
 • Koordinasyon Grubu’nun çıkar çatışması yaşamaması ve uygun bir hesap verebilirliğe tabi olmasının sağlanması.31

Bu genel bakış, topluluğun yönelttiği sorular açısından da yararlı olabilir.

S1. Bunlar IANA fonksiyonları yönetiminin küresel çok paydaşlı topluluğa devri teklifini geliştirecek süreci yönlendirmek için doğru ilkeler midir? Değilse, neden değildir ve başka ne tür ilkeler düşünülebilir?

Alınan görüşler, önerilen ilkeleri desteklemenin32, yanı sıra, çeşitliliğinilke edinilmesini ve odak olmasını da tavsiye etmektedir33. Bu görüşler doğrultusunda, çeşitlilikilkesi de sürecin yönlendirici ilkeleri listesine eklenmiştir.

S2. Bunlar IANA fonksiyonları yönetiminin küresel çok paydaşlı topluluğa devri teklifini geliştirecek süreci yönlendirmek için doğru mekanizmalar mıdır? Değilse, neden değildir ve başka ne tür mekanizmalar düşünülebilir?

Alınan görüşler genel olarak önerilen mekanizmaları destekleyici niteliktedir34.

S3. IANA fonksiyonlarının küresel çok paydaşlı topluluğa devri teklifinde kullanılacak ilke ve mekanizmalara ilişkin olarak, sürecin düzenleyiciliğini üstlenen ICANN’in dikkate alması gereken başka faktörler var mıdır? Varsa, lütfen açıklayın:

Alınan katkılar, ICANN’in tarafsız bir rol sürdürmesi yönündedir35.

S4. IANA fonksiyonları yönetiminin küresel çok paydaşlı topluluğa devri teklifini geliştirecek süreci yönetmek üzere bir yönlendirme grubunun kurulması, doğru bir yaklaşım mıdır? Değilse, neden değildir ve bunun yerine başka hangi yaklaşım kullanılmalıdır?

Görüşlerde bu fikir desteklenmiş, ancak terminoloji ve üyelik yapısında değişiklik talep edilmiştir36. Alınan görüşler doğrultusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 • Grubun amaçlanan görevi ve amacını daha doğru yansıtmak üzere “Yönlendirme Grubu” ifadesi “Koordinasyon Grubu” olarak değiştirildi37;
 • Etkilenen taraflar arasındaki kategorik ayrım, bu ayrımı destekleyen bir fikir birliği bulunmamasından ötürü kaldırıldı38;
 • Grubun üyelik yapısı, ana hatlarının yukarıda açıklandığı şekilde değiştirildi.
 • Görüşlerde topluluk güdümlü seçim süreçlerinin önerilmesi doğrultusunda, temsili seçim süreci grup üyelerinin topluluk üyeleri tarafından seçilmesine olanak tanıyacak şekilde yeniden tasarlandı39. Çeşitlilik konusundaki görüşler doğrultusunda, çeşitlilik standartları güçlendirildi40.

S5. IANA fonksiyonları yönetiminin küresel çok paydaşlı topluluğa devri teklifini geliştirecek süreci yönetmek üzere bir yönlendirme grubunun kurulması ve yönetilmesine ilişkin yukarıda ana hatları çizilen adımlar, doğru bir yaklaşım mıdır? Değilse, neden değildir ve hani adımlar eksiktir?

Alınan görüşlerde, fikir birliğine dayalı bir çalışma şekli gereksinimi belirtilmiş, ancak karşı görüşlerin belgelendirilmesi talep edilmiştir.41

S6. IANA fonksiyonlarının küresel çok paydaşlı topluluğa devri teklifini geliştirecek süreci yönetmek üzere bir yönlendirme grubu kurulmasına ilişkin olarak, sürecin düzenleyiciliğini üstlenen ICANN’in dikkate alması gereken başka faktörler var mıdır? Varsa, lütfen açıklayın.

Alınan görüşlerde bağımsız, ICANN dışı bir Sekreterlik talep edilmiştir42. Teklif, alınan görüşler doğrultusunda, yukarıda ana hatlarının çizildiği şekilde ICANN tarafından fonlanan bağımsız bir sekreterlik öngörmektedir.

Zaman Çizelgesi

Transition Timeline

Koordinasyon Grubu Üyelik Yapısı

Ek I

Kategori

İlk Önerilen Metin

Revize Metin

(Koordinasyon Grubu için topluluk katkısını içerir)

Terminoloji

Yönlendirme Grubu

Koordinasyon Grubu

İlkeler & Mekanizmalar

 • Kapsayıcı
 • Şeffaf
 • Küresel
 • Hesap verebilir
 • Çok paydaşlı
 • Kapsam odaklı
 • Pragmatik ve kanıta dayalı
 • Açık [tüm seslere]
 • Zarara karşı
 • Fikir birliğine dayalı
 • İlkeler listesine “çeşitlilik” eklendi
 • Zarara karşı olma tanımına, “(güvenlik, kararlılık ve dirençliliğin sürdürülmesi)” eklendi.

Üyelik Yapısı

 1. SO/AC & etkilenen taraflar arasındaki ayrım
 2. 22 koltuk ve 1 irtibat kişisi
 3. 2 ALAC
 4. 2 GAC
 5. 2 RSSAC
 6. 2 SSAC
 7. 2 GNSO
 8. 2 ASO
 9. 2 IETF
 10. 2 IAB
 11. 2 NRO
 12. 2 ISOC
 13. 2 ccNSO
 14. Yok
 15. Yok
 16. 1 ICANN YK İrtibat Kişisi
 17. Yok
 1. Ayrım yok
 2. 27 koltuk, 1 irtibat kişisi, 1 uzman
 3. 2 ALAC
 4. 2 GAC
 5. 2 RSSAC
 6. 2 SSAC
 7. Kayıt Merkezi-dışı temsil için 3 GNSO
 8. 1 ASO
 9. 2 IETF
 10. 2 IAB
 11. 2 NRO
 12. 2 ISOC
 13. 4 ccNSO ve ccNSO dışı ccTLD işleticileri
 14. 2 gTLD Kayıt Merkezi
 15. 1 ICC/BASIS
 16. 1 ICANN YK İrtibat Kişisi
 17. Gerektiğinde bilgi sağlayacak 1 tane özel IANA personel uzmanı.

Seçim

ICANN YK Başkanı ve GAC Başkanı ‘etkilenmeyen taraflar’ grup üyelerini seçiyor

Topluluklar kendi temsilcilerini seçiyor

Çalışma şekli

Fikir birliğine dayalı

Fikir birliğine dayalı; karşı görüşler belgeleniyor

Destek

ICANN Sekreterliği

Koordinasyon Grubu, idari ve lojistik destek sağlayacak ve topluluğun katkılarını sentezleyecek, (ICANN tarafından fonlanan ve açık bir süreç ile seçilen) bağımsız bir Sekreterlik ile desteklenebilir. Ayrıca, Koordinasyon Grubu taleplerine bağlı olarak başka hizmetler de sağlayabilir.

Takvim

a. Süreçle ilgili etkinliklerin zaman çizelgesi

b. ICANN 50 tarafından kurulan Koordinasyon Grubu

a. Katılımcı takvim (topluluğun etkinlik seçimlerine ekleme yapabilmesi)

b. Seçilen isimler en geç 2 Temmuz 2014 saat 23:59 UTC’ye kadar bildirilmelidir. Koordinasyon Grubu, şu an için 16-18 Temmuz arası olmak üzere Temiz ortasında toplanarak çalışma şekli ve yöntemlerini netleştirecek ve çalışmalarına başlayacaktır.

Görev

Yönlendirme grubunun görevi, koordinasyonu gerçekleştirmek ve sürecin düzgün ilerlemesini sağlamaktır. Uygun görülürse, ilgili etkilenen taraflar kendi topluluk süreçlerini gerekli mekanizmaları belirlemek üzere harekete geçirecektir. Fakat yönlendirme grubu sonuçları genel önerilen mekanizmaya uyacak şekilde koordine edecektir.

Yönlendirme grubu ayrıca topluluk güdümlü teklif geliştirme sürecini belirleyecektir.

Koordinasyon Grubu tarafından belirlenecektir. Bu konudaki topluluk geribildirimi, katkı olarak sunulmuştur.


1 Singapur ICANN 49 toplantısı 24 Mart oturumu sırasında ICANN, NTIA’in fonksiyonlar yönetiminin devrine ilişkin süreçlerin nasıl olması gerektiğine yönelik olarak topluluğun görüş ve katkılarını toplamak amacıyla çok paydaşlı bir süreç başlattı.ICANN toplantısında yapılan kamu oturumlarının yanı sıra, kamu görüşleri online olarak toplandı ve NETMundial toplantısından istifade edilerek, sürece ilişkin bir oturum düzenlendi.

2 Görüşlerim tam listesine, topluluk katkısı toplamak için oluşturulmuş bir süreç olan ianatransition@icann.org gönderi listesinin herkese açık arşivlerinden erişilebilir.

3 Katkı çağrısı kapsamında katkıda bulunanlar, terminolojinin daha tarafsız olması gerektiğini ifade ettiler. Örneğin BC, şunları ifade etti: “ICANN yönetiminin bir “Yönlendirme Komitesi” kurma teklifi, ICANN’ın düzenleyici rolüne ilişkin olarak yanlış sinyal gönderiyor. ICANN’ın sürecin düzenleyicisi olarak nesnelliği ve kredibilitesini sürdürebilmesi için daha tarafsız bir rol üstlenmesi gereklidir. “Düzenleme Komitesi” ya da “Koordinasyon Komitesi”, daha uygun bir unvan olacaktır. IAB ise şunu kaydetti “… grubun ismi ‘koordinasyon grubu’ ya da benzeri bir isim ile değiştirilmelidir, çünkü ‘yönlendirme’ grubun fonksiyonlarını uygun şekilde yansıtmıyor”.

4 Sunulan katkılarda, seçimin topluluk üzerinden yapılmasının önemli olduğunun altı çizildi. Örneğin NCSG şunu ifade etti: “koordinasyon grubu, toplulukça yönlendirilmeli ve ICANN Yönetim Kurulu ve GAC Başkanlarının onayı olmadan atanabilmelidir”. Ayrıca bkz. auDA, RySG ve CENTRtarafından ifade edilen, tutarsızlıkların giderilmesi ihtiyacına yönelik görüşler.

5 It was expressed in multiple contributions that communities ought to be represented in affected parties. For instance, RySG noted: “we feel this list is incomplete as it does not include direct customers of the IANA functions, such as gTLD, nTLD and ccTLD registries, which is incomprehensible and appears to be self-serving of the convener”.

6 Katkı çağrısı kapsamında, Koordinasyon Grup Üyelerinin topluluklar tarafından kendi iç süreçlerini kullanarak seçilmesi ihtiyacı ifade edilmiştir. LACTLD şunları kaydetti: “IANA fonksiyonlarının (yani prokol, isim ve numaralar) müşterileri olan her bir ilgili etkilenen topluluğun, “yönlendirici komitede” yer alma konusunda kendi mekanizmaları ve temsil süreçlerini kendi içlerinde görüşüp seçeceği bir süreci destekliyoruz”.

7 Alınan katkıların büyük çoğunluğu, ICANN YK Başkanı ve GAC Başkanınca yapılacak seçimlere itiraz etti. Örneğin CENTR, şunları ifade etti: “ICANN veya GAC’nin yönlendirici grup üyelerinin seçiminde bekçi rolünü üstlenmeleri uygun olmayacaktır.”

8 Birçok görüşte çeşitlilik ihtiyacı dile getirilerek, bu hususun önemli bir seçim şartı olduğu ifade edilmiş oldu. Örneğin CNNIC, şunları ifade etti:“ “çeşitlilik” ilkesinin önemini tekrar vurgulamak isteriz. Özellikle de, yönlendirici grup üyelerinin coğraya ve kalkınma düzeyi çeşitliliği açısından kaygılıyız.”

9 USCIB görüşünde vurguladığı üzere: “hem karar verme hem de danışma/görüş süreçleri, ICANN üyesi olmayan ancak devir sürecinden etkilenecek tarafları da içermelidir”. Ayrıca, JPNIC, SIIA, USCIB ve ABD Ticaret Odasındangelen görüşlere de bakınız.

10 A.g.e., sonnot 5.

11 Bkz örn., CENTR, CIRA, and APTLD tarafından yapılan, ccNSO ve ccTLD kayıt merkezlerinin Koordinasyon Grubu’nda temsil edilmesini destekleyen görüşler. Örneğin CIRA şunu ifade etmiştir: “ccTLD işleticileri, IANA’nın doğrudan müşterileri olarak, genel devir koordinasyon ve yönetim sürecinde numaralama ve adresleme topluluğundaki diğer paydaşlarla en azından aynı düzeyde tam ve doğrudan bir rol üstlenmelidir”.

12 Bkz örn., ARI, DNA, ve InternetNZ tarafından yapılan, gTLD temsiliyetini talep eden görüşler. ARI şunu kaydetmiştir: “Üyelik yapısı, NTIA duyurusunda etkilenen taraf olarak ilan edilen gTLD kayıt merkezi işleticileri için yeterli temsiliyet sağlamamaktadır.”

13 Google tarafından dile getirildiği üzere: “[…] Genel İsimler Destekleme Kuruluşunu (GNSO) yalnızca iki temsilci ile sınırlamak yetersizdir ve GNSO temsiliyet arttırılmalıdır. Halihazırda GNSO Konseyi, iş dünyası ve kayıt merkezlerinden yazmanlara ve ticari olmayan payaşlara kadar, ICANN içerisindeki farklı paydaş gruplarından gelen 23 temsilciden oluşmaktadır. Bu önemli bakış açılarının IANA görüşmelerinde daha eşitlikçi şekilde temsilinin sağlanması amacıyla temsilci sayısının dörde çıkarılmasını öneriyoruz[…]”.

14 Bkz örn,adresleme topluluğu IPC üyesi David Conrad tarafından daha verimli temsiliyeti talebiyle iletilen görüşler. David Conrad, şunu ifade etmiştir: “Yönlendirme grubu kurulmasına ilişkin açıklamada, adresleme topluluğunun 4 temsilcisinin olacağı anlaşılıyor (2 tane ASO’dan ve 2tane NRO’dan. Bu ikisi, ASO Mutabakat Metni’ne göre aynı şeydir)”.

15 Bkz örn, JPNIC, SIIA, ve ABD Ticaret Odası tarafından, iş dünyasının daha geniş temsiliyeti talebiyle iletilen görüşler. ABD Ticaret Odası ‘nın şu beyanı dikkat çekicidir: “Gerçekten kapsayıcı olmak için Yönlendirme Grubu’nun açıkça iş topluluğu temsiliyetini içermesini öneriyoruz”.

16 Bkz örn., Iran IGF ve USCIB tarafından iletilen görüşler. İran IGF, “[…] az temsil edilen bölgelerde İnternet yönetişimi alanında faal olan ilgili kuruluşlar ve girişimlerle yapılacak katılım faaliyetlerinin işbirlikçi ve katılımcı şekilde desteklenmesi” konusunu vurgulamıştır.

17 Bkz örn.,David Conrad tarafından “bütçenin (ve bütçe unsurlarının) kamuya açık”hale getirilmesi talebiyle iletilen görüş.

18 Taslak ilke ve mekanizmalar, Singapur’daki ICANN 49 toplantısında (23-27 Mart 2014) elde edilen geri bildirimlerin yanı sıra Taahhütler Onayı (AoC) belgesinde belirlenen değerlendirme süreçleri de dahil toplulukça geliştirilen başarılı süreç ve mekanizmalar ışığında derlenmiştir.

19 Taslak ilke ve mekanizmalar, katkı sağlayan birçok tarafça uygun bulundu. SIIA, auDA, Polonya İdare ve Dijitalleşme Bakanlığı, Hindistan ve INTA belirli ilkeler ve/veya mekanizmaların ön plana çıkmasını talep etti.

20 A.g.e., sonnot 8.

21 ICANN’ın düzenleyici ve tarafsız rolüne yönelik bağlılığı doğrultusunda sekteterlik, katkı sağlayanların ve özellikle de “Personel kaynaklarının ICANN’dan bağımsız olması, Yönlendirme Grubu tarafından temin edilmesi ve ICANN tarafından finanse edilmesi”gerektiğine dikkat çeken InternetNZ‘nin talebi uyarınca ICANN’dan bağımsız olacaktır.

22 Koordinasyon Grubu görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak ARI, IAB, Avri Doria ve CENTR’ın bildirdiği görüşlere bakın (tam liste değildir).

23 IAB, “devir görüşmelerinin başından itibaren ilgili toplulukların kendi mevcut topluluk güdümlü, fikir birliğine dayalı süreçlerini kullanabilmelerine olanak tanıyan” bir yaklaşım önermektedir.

24 Avri Doria, şunu ifade etmiştir: “ICANN sürecinde eksik olan şeylerden birisi de, devir sürecine ilişkin bazı kritik konularını gerçekten görüşmek ve anlamak üzere kapsamlı ve çeşitli çalışma gruplarının oluşturulmasıdır. Bu, yoğun topluluk tartışmaları gerektiren bir husustur”.

25 Bu öneri IAB tarafından yapıldı: Bir koordinasyon grubu üyesinin devir teklifi geliştirilmesi sırasındaki görevi, […] koordinasyon grubunun geri kalanına kendi topluluğunun fikir birliğini yansıtmakla sınırlı olmalıdır”.

26 Bu öneri IAB tarafından yapıldı: Bir koordinasyon grubu üyesinin devir teklifi geliştirilmesi sırasındaki görevi, […] her bir çatışma alanında (örn. özel kullanım kayıt merkezleri) hangi topluluğun devir teklifi geliştireceğinin koordine edilmesi, ancak bu alanların topluluklar arası değerlendirmeden geçmesinin sağlanması ile sınırlı olmalıdır”.

27 Bu öneri IAB tarafından yapıldı:“Her üç topluluğun koordinasyon grubu üyelerinden “Evet, tam teklifin desteklenmesi konusunda kendi topluluğumda fikir birliği mevcut” yanıtlı bildirimler alındığında, ilk adım tamamlanmış olacaktır.”

28 IAB, şunu önermiştir: “koodinasyon grubu ilgili tarafların takip etmesine olanak verecek şekilde düzenli olarak ilerleme raporuyayınlamalıdır”.Bu görüş, SIIA, LACTLD ve APTLD tarafından da paylaşılmaktadır.

29 Fikir birliğine dayalı bir yaklaşım için genel destek ve karşı görüşleri yansıtmak amacıyla sürecin belgelendirilmesi talebi mevcuttur. IAB’nin görüşü şu şekildedir: “Sürecin ele geçirilmesini önlemek için […] grup kabataslak bir fikir birliğine dayalı olarak çalışmalı ve tam fikir birliğine ulaşılmadığı durumda bunun altında yatan görüşleri herkese açık şekilde belgelendirmelidir.”

30 Katkılar, süreç boyunca önemli tanıtım ve katılım girişimlerine gereksinim duyulacağı konusundaki genel uzlaşıya işaret ediyor.

31 Katkıda bulunanlar, sürecin küresel çok paydaşlı topluluğun seslerini kanalize etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Örneğin ISOC şunu kaydetmiştir: “Sorunların karmaşıklığı ve görüşlerin çeşitliliğine karşılık, farklı tüm paydaşların sesleri ve ihtiyaçlarına kolayca uyarlanabilen ve bunlara cevap berebilen bir süreç geliştirilmesi kritiktir.”

32 Örneğin Polonya İdare ve Dijitalleşme Bakanlığı “sürecin ilkelerini tasdik ediyoruz”şeklinde beyanda bulundu.

33 A.g.e, sonnot 8.

34 Örneğin NRO, şunu ifade etmiştir: ‘NRO, önerilen yönlendirici ilke ve mekanizmaları destekliyor […]. Bunların hem topluluklarımız içerisinde bu süreçler için belirlenen normlar hem de ICANN topluluğundan bugüne kadar alınan katkıların çoğunlu ile tutarlı olduğu fikrine katılıyoruz.

35 Katılımcılar, ICANN’ın tarafsız kalması ihtiyacının altını çiziyor. Örneğin BC, şunu ifade etti: “ICANN’ın sürecin düzenleyicisi olarak nesnelliği ve kredibilitesini sürdürmesi için tarafsız bir rol üstlenmesi gereklidir.”

36 A.g.e, sonnot 5.

37 A.g.e, sonnot 3.

38 A.g.e, sonnot 5.

39 A.g.e, sonnot 4.

40 A.g.e, sonnot 8.

41 Fikir birliğine dayalı bir yaklaşım için genel destek ve karşı görüşleri yansıtmak amacıyla sürecin belgelendirilmesi talebi mevcuttur. IAB’nin görüşü şu şekildedir: “Sürecin ele geçirilmesini önlemek için […] grup kabataslak bir fikir birliğine dayalı olarak çalışmalı ve tam fikir birliğine ulaşılmadığı durumda bunun altında yatan görüşleri herkese açık şekilde belgelendirmelidir.”

42 A.g.e, sonnot 22.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."