Skip to main content
Resources

Aday Gösterme Komitesi | 2015 Çalışma İlkeleri

14 November 2014

İçindekiler

 1. NomCom Çalışma İlkeleri
  1. NomCom İlkeleri'nde Yapılan Değişiklikler
  2. NomCom Üyelerinin Yükümlülükleri
  3. Boşalan Koltuklar ve NomCom'dan Çıkarılma
  4. Hassas Bilgilere Yaklaşım
  5. Terminoloji
  6. İç İletişimler ve İlişkiler
   1. İletişimler ve Toplantılar
   2. Gönüllü Hizmet
   3. Oy Hakkı Olan ve Olmayan Üyeler
   4. Bilgilere Erişim
  7. Dış İletişimler ve İlişkiler
   1. Şeffaflık
   2. Göreve Alım İstişareleri
   3. Kamu Katkısı
   4. Gizlilik
  8. ICANN YK Üyeleri, GNSO Konsey Üyeleri, ALAS Üyeleri ve ccNSO Konsey Üyeleri için Seçim Kriterleri
   1. Doldurulacak Pozisyonların Görevleri
   2. ICANN YK Üyeleri Seçim Kriterleri
   3. GNSO, ALAC ve ccNSO Pozisyonları için Ek Hususlar
  9. ICANN YK Üyeleri, GNSO Konsey Üyeleri ve ccNSO Konsey Üyeleri için Seçilebilirlik Faktörleri
   1. ICANN YK Üyeleri için Seçilebilirlik Faktörleri
   2. GNSO Konsey Üyeleri için Seçilebilirlik Faktörleri
   3. ALAC Üyeleri için Seçilebilirlik Faktörleri
   4. ccNSO Konsey Üyeleri için Seçilebilirlik Faktörleri
  10. Adayların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
 1. NomCom Çalışma İlkeleri

  1. NomCom İlkeleri'nde Yapılan Değişiklikler

   NomCom prosedürleri büyük özenle geliştirilmiştir. Prosedürleri belirleme ve kamuoyuna ilan etme konusunda NomCom, sorumluluklarını verimli ve etkili şekilde yerine getirebilmek için görevi sırasında bu prosedürleri değiştirme hakkını saklı tutar. NomCom, bu prosedürlerin değiştirilmesi gerektiğine kanaat getirirse, yaptığı değişiklikleri NomCom web sayfasında yayınlayacaktır.

  2. NomCom Üyelerinin Yükümlülükleri

   NomCom üyelerinden; aday bulma, göreve alma ve bilgi toplama faaliyetleri yürütmeleri, değerlendirilen her Adaya ilişkin olarak sunulan ve toplanan bilgileri okumaları, hem bireysel Adaylar hakkındaki hem de NomCom'un üyelerini seçtiği liderlik organlarının her biri için şartları karşılayan Aday listesinin belirlenmesine dair görüşmelere katılmaları, NomCom telekonferanslarına katılmaları, seçilecek muhtemel en iyi Aday gruplarına ilişkin genel bir fikir birliğine ulaşmak üzere NomCom çalışma arkadaşlarıyla beraber özenli bir şekilde çaba göstermeleri ve Davranış İlkeleri'ne uymaları beklenir.

   NomCom üyelerine yüz yüze görüşme yapmak için seyahat etmeleri şiddetle önerilmektedir. Tüm üyeler, NomCom'a katılarak Seçim Toplantısına katılmayı taahhüt etmiştir. Ancak, şahsen katılması mümkün olmayan üyeler için telekonferans üzerinden katılıma ilişkin gerekli hazırlıklar yapılacaktır.

  3. Boşalan Koltuklar ve NomCom'dan Çıkarılma

   NomCom'da boşalacak koltuklar, koltuğun doldurulmasına ilişkin olarak ilk seferde izlenen yöntem tekrar kullanılarak, geri kalan görev süresi için doldurulabilir. Herhangi bir sebeple bir NomCom üyesinin görevden alınması halinde, ilgili üye NomCom'la ilgili tüm materyalleri silmekle yükümlüdür. NomCom personelinden birisinin herhangi bir sebeple görevden alınması halinde, bu personel NomCom'la ilgili tüm materyali güvenli bir şekilde NomCom'un belirlediği kişiye aktarmak ve sonra da herhangi bir ortamda kendisine ait kayıtlarda yer alan NomCom'la ilgili tüm materyalleri silmekle yükümlüdür.

   NomCom üyesi,  kendisine bildirim gönderilmesi üzerine veya Destekleme Kuruluşu yapısı ya da Danışma Komitesi tarafından seçilmiş ise ilgili Destek Kuruluşu yapısı veya Danışma Komitesi'ne bildirim gönderilmesi üzerine, oy hakkı bulunan tüm NomCom üyelerinin çoğunluk oyuyla görevden alınır. Bu durumda, görevden çıkarma işlemine konu üye, bu işlemle ilgili oylamaya katılma hakkına sahip olmayacak, gerekli çoğunluk oyunun hesaplanmasında ise oy hakkına sahip bir NomCom üyesi sayılmayacaktır. Üye görevden almaya ilişkin her bir oylama, yalnızca ilgili üyenin görevden alınıp alınmamasına ilişkin ayrı oylamalar şeklinde yapılacaktır.

   NomCom personeli, ICANN CEO'suna yapılacak bildirim üzerine NomCom Başkanı tarafından görevden alınabilir.

  4. Hassas Bilgilere Yaklaşım

   NomCom fonksiyonları ve faaliyetlerinin doğası, bazı bilgilerin (görüşmeler vb.) gizli tutulmasını ve bazı bilgilerin ise (bu Çalışma İlkeleri gibi) kamuoyuna açık olmasını gerektirmektedir.

   Bir kişiye ilişkin olan ve söz konusu kişinin ismen veya başka bilgilerle bağlantılı olarak tespit edilmesini sağlayan her türlü bilgi, fiziksel veya elektronik ortamda olması fark etmeksizin "Gizli: NomCom Hassas Bilgi" olarak işaretlenir. Numara veya genel kabul görmüş başka bir yöntem kullanılarak, adayın kimlik bilgilerini anonim hale getiren tanımlar, NomCom Hassas Bilgi sayılmayacaktır.  Ancak, Adayın ismini bu tür bir tanımla ilişkilendirebilecek "Anahtar Listeler", NomCom Hassas Bilgi olarak sayılır.

   Üyeler tüm NomCom Hassas Bilgilerini gizli tutacaklarını kabul etmektedir. NomCom Hassas Bilgilerine erişim, yalnızca NomCom Davranış İlkesini imzalamış NomCom üyeleri ve NomCom'u destekleyen ICANN personeliyle sınırlıdır. Üyelerin gizlilik yükümlülükleri, üyenin istifası veya görevinin sonlanması sırasında ve bunun sonrasında da geçerli olmaya devam edecektir.

   NomCom Hassas Bilgileri, uygulanabilecek ölçüde, üyelerin yalnızca salt okunur bazda erişebileceği bir ICANN merkezi veri havuzunda saklanacaktır. Bu bilgiyi koruyan erişim kontrolleri ve güvenlik önlemleri; kimlik doğrulama, gizlilik ve veri bütünlüğünü korumak için ICANN tarafından uygulanan en yüksek standartlara uygun olacaktır. NomCom Hassas bilgileri ile hassas olmayan bilgileri tespit etme ve birbirinden ayırma kabiliyeti sunacak mekanizmalar yürürlüğe konmalıdır. Böylece NomCom Hassas bilgileri, her yıl NomCom görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, arşiv için gerekli dosyaları kaybetme riski doğurmadan yok edilebilecek veya başka şekilde elden çıkarılabilecektir.

   NomCom üyeleri, her yıl NomCom görüşmeleri tamamlandıktan sonra, elleri, emanetleri veya kontrolleri altındaki tüm NomCom Hassas bilgilerini elden çıkarmak için gerekli her türlü makul adımı atacaklarını kabul etmektedir.

  5. Terminoloji

   "Aday" ifadesi, NomCom tarafından değerlendirilmeyi kabul etmiş ve hakkında gerekli olan tüm bilgilerin İlgi Beyanı vasıtasıyla  alınmış olduğu kişiler anlamına gelir.

   "Seçilen Aday" ifadesi, NomCom tarafından NomCom'un doldurmakla görevli olduğu bir pozisyona seçilen Aday anlamına gelir.

  6. İç İletişimler ve İlişkiler

   1. İletişimler ve Toplantılar

    NomCom faaliyetlerini İngilizce dilinde yürütür.

    NomCom, çalışmalarını esas olarak telekonferanslar ve e-posta yoluyla gerçekleştirecektir. Derhal alınacak kararlar için teklif edilmesi halinde, NomCom çalışmalarına ilişkin taslak materyaller olağan koşullarda toplantıdan en az beş gün önce dağıtılmış olmalıdır.

    Komite Başkanı, gizli iletişimleri NomCom üyeleri açısından en uygun olacak şekilde sağlamaya çalışacaktır.

   2. Gönüllü Hizmet

    NomCom üyeleri, ücretsiz ve gönüllü olarak hizmet etmektedir. Bu katkılarını saygı ve takdirle karşılamaktayız. Yüz yüze toplantılar ve adaylara ulaşma etkinlikleri için yapılan seyahatlerden doğan makul ve gerekli masraflar, NomCom Başkanı'nın onayına tabi olarak ve ICANN seyahat tazmin politikasının ilgili hükümleri uyarınca tazmin edilecektir. Masrafın üstlenilmesine ilişkin olarak Başkanın önceden onayı olmadan diğer masraflar tazmin edilmeyecektir. NomCom telekonferanslarının finansal yükünü hafifletecek hazırlıklar yapılacaktır.

   3. Oy Hakkı Olan ve Olmayan Üyeler

    Liderlik Ekibine dair oylamalar ile üyelerin Adaylara ilişkin oylamalar haricine, oy hakkı olmayan NomCom üyeleri, oy hakkı olanlarla eşit biçimde tüm NomCom faaliyetlerine katılacaktır.

    Tüm NomCom üyeleri (çıkar çatışmasının bulunduğu tespit edilen haller dışında) tartışma ve görüşmelere katılabilir.

   4. Bilgilere Erişim

    Başkan, mevcut geçmiş ve meslek bilgileri ile toplanan bilgiler de dahil olmak üzere, değerlendirilen Adaylara ilişkin kamuya açık olmayan merkezi bir veri havuzu tutacaktır. Tüm NomCom üyeleri veri havuzundaki bilgilere erişebilecektir. Merkezi veri havuzu NomCom üyeleri ve NomCom personeline özel olacak, çalışmasının herhangi bir aşamasında yardımcı olmak üzere NomCom tarafından tutulan dış danışmanlar ise veri havuzuna görev tanımları doğrultusunda uygun olması halinde erişebilecektir.

    NomCom sürecinin tamamlanması üzerine Başkan, bir sonraki NomCom değerlendirmesi için Başvurularını saklamak üzere başarısız Adayların iznini alacaktır. Başkan ayrıca ara dönemde meydana gelebilecek koltuk boşalmaları için değerlendirilmek isteyen Adayların da başvurularını saklayacaktır. Diğer bireysel Adaylara ilişkin hiçbir bilgi saklanmayacaktır.

    İç iletişimler için Davranış İlkeleri C maddesinde belirtilen kurallar geçerlidir.

  7. Dış İletişimler ve İlişkiler

   1. Şeffaflık

    Şeffaflık ve gizlilik gerekleri arasındaki dengenin kurulmasında NomCom, sürecin şeffaf ve verilerin (Adaylarla ilgili veriler) gizli tutulması ilkesini izleyecektir. NomCom Çalışma İlkelerini, Davranış İlkelerini ve diğer ilgili belgeleri ICANN websitesi bünyesindeki kendi sayfasında yayınlayacaktır. Diğer NomCom üyeleriyle istişare halinde Başkan, kamuyu usulünce bilgilendirmek ve NomCom'un çalışmasını zamanında bitirmesini mümkün kılmak üzere, Aday önerileri için kamuya çağrı da dahil olmak üzere kilometre taşları, son tarihler ve güncellemeler belirleyecek ve kamuya açıklayacaktır.

    NomCom her üç ICANN Toplantısının birinde kamu toplantısı oturumu düzenleyecektir.

    Başkan NomCom'un resmi sözcülüğünü yapacaktır.

   2. Göreve Alım İstişareleri

    NomCom, göreve alma çalışmaları kapsamında, ICANN topluluğunun çeşitli unsurlarıyla proaktif olarak istişare yürütecektir. Bu kapsamda yapılacak temaslara, İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF), Güvenlik ve Kararlılık Danışma Grubu (SSAC), Kök Sunucu Sistemi Danışma Komitesi (RSSAC), Bölgesel İnternet Kayıt Merkezleri, Adres Konseyi, genel üst düzey alan adı (gTLD) ve ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) kayıt merkezleri ve yazmanları, teknik irtibat grubu, Genel İsimler Destekleme Kuruluşu (GNSO) Konseyi (yapılar ve paydaş grupları), ülke kodu İsimleri Destekleme Kuruluşu (ccNSO) Konseyi ve yapıları ve At-Large Danışma Komitesi (ALAC) dahildir. İstenilen beceri setleri konusunda NomCom'u bilgilendirmek ve güncellemek üzere, NomCom'un kısmen dolduracağı organlarla odak istişareler yürütülecektir.

    NomCom'un başarısı büyük ölçüde NomCom üyelerinin üstün Adayları göreve alma isteği ve kabiliyetine bağlıdır. NomCom, Aday Başvuruları çağrısına ilişkin olarak tanıtım ve bilgilendirme yapmak için her türlü olanaktan yararlanacaktır.

    NomCom üyelerini başarılı Üyeleri belirlemek ve göreve almaya teşvik etmek amacıyla her bir NomCom üyesinden, NomCom tarafından kısmen doldurulacak organlar için Aday belirleme eylem planlarını paylaşmaları ve sunmaları istenecektir.

   3. Kamu Katkısı

    NomCom, dolduracağı pozisyonlar için gerekli yetenek ve deneyimi bulmak, NomCom'un ilerleyişi ve kararları hakkında topluluğu bilgilendirmek ve NomCom'un seçtiği pozisyonlara ilişkin olarak topluğun güveni ve saygısını tesis etmek üzere Aday Başvuruları için küresel İnternet topluluğu genelinde açık bir çağrı yapacaktır.

    NomCom, Aday havuzunu genişletmek ve nitelini arttırmak için aktif olarak potansiyel Aday önerileri talep edecektir. Ancak, öneriler NomCom tarafından değerlendirilme şartı olmayıp, önerilen adayın değerlendirilme için kendini aday göstermesi şarttır.

    Başkan, ilgili taraflara Başvuru yapmak için en az 60 gün süre tanıyacaktır.

    NomCom'un faaliyetlerini İngilizce yürütecek olması nedeniyle NomCom'a yapılan tüm başvurular da İngilizce dilinde sağlanmalıdır.

    Tüm Başvurular, başvuruyu gönderen kişinin sağladığı iletişim bilgileri kullanılarak zamanında kabul edilecektir.

    NomCom, NomCom'a çalışmalarına katkıda bulunmak üzere kamunun kolayca kullanabileceği bir tek yönlü iletişim mekanizması (e-posta veya web tabanlı) sağlayacaktır.

   4. Gizlilik

    Tüm NomCom üyeleri ve NomCom personeli, Adaylara ilişkin tüm NomCom iletişimlerini koruyacak, bunlara sadece doğrudan komite üyeleri ve NomCom personeli tarafından kullanılacak kesinlikle gizli bilgi muamelesi gösterecektir.

    NomCom iletişimleri NomCom üyeleri ve NomCom personeliyle sınırlıdır ve iletişimlere NomCom üyelerinin asistanı veya başka tanıdığı dahil edilemez.

    NomCom üyeleri, Adaylarla ilgili tartışma, görüşme, iletişim, kayıt veya notları Komite üyeleri dışında kimseyle paylaşmayacaktır. Ayrıca NomCom üyeleri ve NomCom personeli, NomCom tarafından değerlendirilen Adayların kimliklerini Komite üyeleri dışında kimseyle paylaşmayacaktır. NomCom'un topluca bu yönde açıkça karar aldığı ve Aday(lar)ın açık izninin alındığı haller hariçtir. NomCom, Adayın dış danışmanlık tarafından değerlendirilmesi veya Adaya yüz yüze görüşmeler için seyahat desteği temini gibi belirli amaçlar için bu kurala gerekçeli istisna gösterme kararı alabilir. Bu tür istisnai durumlarda Aday kimliklerinin gizliliği garantiye alınacaktır.

    NomCom'un kesin seçimleri yapmadan önce gizlilik esasına dayalı olarak referansları kontrol etmesi ve seçili üçüncü taraf kaynaklara danışması gerekeceğinden dolayı, Aday olarak değerlendirilmek isteyen kişiler, Başvurularını gönderirken gerekli gizlilik düzenlemelerini anlamış olduklarını kabul etmelidir.

    NomCom, Aday bilgilerinin gerekli özen gösterilerek doğrulanması da dahil olmak üzere doldurmakla görevlendirildiği pozisyonlar için Aday seçimini tamamladığında, Seçilen Adayların kimliklerini yayınlayacaktır.

    NomCom'un uygulamayı ve izlemeyi kabul ettiği süreçler ile bireysel Adayların kimliklerini açıklamayan istatistik bilgilerin (örn. Aday havuzunun boyutu ve niteliği)yayınlanmasında sakınca yoktur.

  8. ICANN YK Üyeleri, GNSO Konsey Üyeleri, ALAS Üyeleri ve ccNSO Konsey Üyeleri için Seçim Kriterleri

   NomCom, en yüksek dürüstlük ve kabiliyet standartlarını karşılayan güçlü bir nitelikli Aday havuzu belirlemek üzere, uygulanacak ICANN Tüzüğünde tanımlanan seçim kriterlerini ve seçilebilirlik koşullarını uygulayacaktır.

   NomCom, bu nitelikli Aday havuzundan seçim yaparken, özellikle de ilgili ICANN organlarıyla yürütülen diyaloglarda talep edilen beceri setleri olmak üzere, doldurulacak görevlere ilişkin ilgili ve ek hususları göz önünde bulunduracaktır.

   Bu şekilde NomCom, ICANN'in, küresel İnternet topluluğunu özel çıkarlardan önde tutan, bunun yanı sıra ICANN'in faaliyet ortamı hakkında bilgili olan veya olmaya hevesli kişilerden yararlanabilmesini sağlamaya çalışacaktır. NomCom ayrıca İnternet topluluğunun işlevsel, coğrafi ve kültürel çeşitliliğini de politika geliştirme ve karar verme süreçlerinin her seviyesinde yansıtacak Adaylar bulmaya çalışacaktır.

   Aşağıda, doldurulacak pozisyonların görevlerine ilişkin genel bilgi verilmiştir. Mevcut yıla ilişkin daha ayrıntılı açıklamalar için lütfen "Liderlik Pozisyonları" belgesine bakın. Bu seçim kriterleri, ICANN topluluğuyla istişare edilerek, ICANN, Destekleme Kuruluşları ve Danışma Konseylerinin ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde yıllık olarak güncellenecektir.

   1. Doldurulacak Pozisyonların Görevleri

    NomCom, Adayları seçerken üstlenecekleri görevleri göz önünde bulunduracaktır:

    ICANN YK Üyeleri, ICANN Kuruluş Sözleşmesi veya Tüzüğü'nde başka şekilde öngörülen haller dışında, grup olarak ICANN yetkilerinin kullanılması, mal varlığının kontrol edilmesi, faaliyetleri ve ilişkilerinin yürütülmesi veya yönlendirilmesinden sorumludur. YK Üyeleri, kendilerini seçen kuruluşların, kendi işverenlerinin veya başka kuruluşlar veya yapıların temsilcisi olarak değil, makul olarak ICANN için en iyisi olduğuna inandıkları şekilde davranmakla yükümlüdür. [Tüzük Madde II, bölüm 1 ve Madde VI, Bölüm 7]

    GNSO Konseyi, GNSO politika geliştirme sürecinin yönetilmesinden sorumludur. [Tüzük Madde X, Bölüm 3.4]

    ALAC, bireysel kullanıcıların çıkarlarıyla ilgili olduğu ölçüde ICANN faaliyetlerini değerlendirmek ve bu konuda tavsiye vermekten sorumludur. [Tüzük Madde XI, Bölüm 2.4]

    ccGNSO Konseyi, ccGNSO politika geliştirme sürecinin yönetilmesinden sorumludur. [Tüzük Madde X, Bölüm 3.4]

    NomCom tüm bu pozisyonlar için ICANN YK Üyelerine ilişkin Tüzükte yer alan seçim kriterlerini uygulayacaktır [aşağıya bakın]. NomCom bu kurumların spesifik rollerini desteklemek için GNSO Konsey, ALAC ve ccNSO Konsey pozisyonları için ek değerlendirmeler kullanabilir [aşağıya bakın].

    Aşağıda, doldurulacak pozisyonlara yönelik kriterlere ilişkin genel bilgi verilmiştir. Mevcut yıla ilişkin daha ayrıntılı açıklamalar için lütfen "Liderlik Pozisyonları" belgesine bakın.

   2. ICANN YK Üyeleri Seçim Kriterleri

    "ICANN YK Üyeleri aşağıdaki nitelikleri taşıyacaktır:

    1. Dürüst, nesnel, zeki, doğru yargıda bulunmakla bilinen ve grup karar verme aşamasında düşünceli davranma kabiliyeti gösteren başarılı kişiler;
    2. ICANN'in misyonu ile  ICANN kararlarının küresel İnternet toplumu üzerindeki olası etkilerinin farkında olan, kendini ICANN'in başarısına adamış kişiler;
    3. Bu Bölümde belirtilen diğer kriterlerle de tutarlı olarak Yönetim Kurulu'nda en geniş kültürel ve coğrafi çeşitliliği temin edecek kişiler;
    4. Hepsi bir arada; gTLD kayıt merkezleri ve yazmanları, ccTLD kayıt merkezleri, IP adresi kayıt merkezleri, İnternet teknik standartları ve protokolleri, politika geliştirme prosedürleri, yasal gelenekler, kamu çıkarı, İnternetin ticaret dışı, ticari, bireysel ve akademik kullanıcı topluluklarına kişisel olarak aşina kişiler ve
    5. İngilizce dilinde yazılı ve sözlü olarak çalışabilen ve iletişim kurabilen kişiler." [Tüzük Madde VI, Bölüm 3.5]
   3. GNSO, ALAC ve ccNSO Pozisyonları için Ek Hususlar

    GNSO Konseyi, ccNSO Konseyi, At-Large Danışma Komitesi üyelerine yönelik seçim kriterlerinin, Tüzükte daha az ayrıntılı olarak tanımlanmış olmasına karşın NomCom, yukarıda anılan komiteler için bazı aday seçme kararlarında "Mevzuat Geçmişi"ni dikkate almaktadır. [ICANN: Reform Şablonu, Bölüm 3 (20 Haziran 2002) ve Nihaî Uygulama Raporu ve Öneriler, Bölüm 3(C) (2 Ekim 2002)]

    NomCom; Yönetim Kurulu, ccNSO Konseyi ve ALAC Üyesi görevlerine ilişkin işleri yerine getirmeye ve kararları almaya yeterli olgunluk, deneyim, bilgi ve becerilere sahip kişileri aramaktadır.

    1. GNSO Konsey Pozisyonları için Ek Hususlar

     GNSO Konsey Pozisyonları için GNSO'nun Alan Adı Sistemine ilişkin çalışma kapsamıyla ilgili spesifik deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

    2. ALAC Pozisyonları için Ek Hususlar

     ALAC pozisyonları için bireysel kullanıcı çıkarlarının toplanması, anlaşılması ve iletilmesine ilişkin deneyim ve beceriler tercih sebebidir. Mevcut ALAC üyeliğinde yansıtılmayan perspektifler de artı husustur. NomCom'un ALAC seçimleri, grup karar verme gibi alanlar da dahil, ALAC'ın beceri ve deneyim setlerini çeşitlendirmeyi amaçlar. Zamanla bu NomCom seçimleri tüm kategorilerden bireysel kullanıcıların çıkarlarıyla bağlantı kurma fırsatı sunmaktadır.

    3. GNSO Konsey Pozisyonları için Ek Hususlar

     ccNSO Konsey pozisyonları için Tüzükte özel hususlar öngörülmemiş olsa da, ccTLD veya küresel İnternet açısından önemli sorunlar hakkında deneyim ve bilgi tercih sebebidir. Ayrıca, ICANN'in faaliyet ortamı ile aşinalığın yanı sıra, ccTLD topluluğunda başka şekilde yansıtılamayacak olan perspektifler de artı husustur.

  9. ICANN YK Üyeleri, GNSO Konsey Üyeleri ve ccNSO Konsey Üyeleri için Seçilebilirlik Faktörleri

   1. ICANN YK Üyeleri için Seçilebilirlik Faktörleri

    1. Aday Gösterme Komitesi, bu belgenin üst kısmında yer alan kriterleri uygulayarak ICANN Yönetim Kurulu'nun coğrafya, kültür, beceri, deneyim ve perspektif açısından topluca çeşitlilik arz eden üyelerden oluşmasını sağlamaya çalışacaktır. [Tüzük Madde VI, Bölüm 2.2]
    2. Aday Gösterme Komitesi, boşalan veya görev süresi dolan koltuklar için seçim yaparken hiçbir zaman bir Coğrafi Bölgedeki ülkelerden gelen YK Üyelerinin (Başkan hariç) toplam sayısının beşi aşmasına yol açmayacak, seçim yaparken Yönetim Kurulu'nda her bir ICANN Coğrafi Bölgesi için bu bölgelerdeki bir ülkeden gelen en az bir YK üyesinin bulunmasını sağlayacaktır. [Tüzük Madde VI, Bölüm 2.2]
    3. Ulusal hükümetlerde, ulusal hükümetler arasında imzalanan uluslararası antlaşma ve benzeri anlaşmalarla kurulmuş çok uluslu kurumlarda görevli hiç kimse YK Üyesi olarak atanamaz.  Bu maddedeki "görevli" ifadesi, (i) seçimle belirlenen hükümet makamının sahibi olan veya (ii) böyle bir hükümet veya çok uluslu kurum tarafından, esas görevi bu hükümet veya kurumun resmi veya kamusal politikalarını geliştirmek veya etkilemek üzere işe alınmış kişiler anlamına gelir. [Tüzük Madde VI, Bölüm 4.1]
    4. Destekleme Kuruluşu Konseylerinde herhangi bir unvan altında (irtibat kişisi de dahil) görevli olan kişiler, YK Üyeliği veya YK irtibat kişisi ile söz konusu görevi aynı zamanda üstlenemez. [Kısıtlamalarla ilişkin ayrıntılar Tüzük Madde VI, Bölüm 4.2'de açıklanmıştır.]
   2. GNSO Konsey Üyeleri için Seçilebilirlik Faktörleri

    Herhangi bir zamanda, hiçbir belirli şirket ve başka kuruluştan (bunların bağlı şirket ve iştirakleri de dahil) birden fazla sorumlu, yönetici veya çalışan GNSO Konseyi'nde görevli olamaz. [Tüzük Madde X, Bölüm 3.5]

   3. ALAC Üyeleri için Seçilebilirlik Faktörleri

    NomCom tarafından seçilen beş ALAC üyesi arasında, [Tüzük Madde VI, Bölüm 5]  kapsamında belirlenmiş her bir Coğrafi Bölgedeki (Avrupa; Asya/Avustralya/Pasifik Adaları; Latin Amerika/Karayip Adaları; Afrika ve Kuzey Amerika) bir ülkenin vatandaşı bulunacaktır.  Yıllık seçimde [ Tüzük Madde XI, Bölüm 2.4(b)] esastır.

   4. ccNSO Konsey Üyeleri için Seçilebilirlik Faktörleri

    NomCom tarafından seçilen ccNSO Konsey Üyeleri için Tüzükte başka seçilebilirlik hususu bulunmamaktadır.

  10. Adayların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

   NomCom süreci seçim sürecinden farklı olsa da amaç aynıdır: öngörülen pozisyonların spesifik görevlerini yerine getirmek üzere oldukça nitelikli kişilerin seçilmesini sağlayan kapsamlı bir süreç yürütmek.

   NomCom, belirlenen faaliyetler ve kilometre taşlarını içeren zaman çizgisini NomCom web sayfasında yayınlayacaktır. NomCom, Tüzük şartlarının sınırları çerçevesinde zaman çizgisini düzeltme hakkını saklı tutar. NomCom zaman çizgisiyle ilgili düzeltmeler NomCom web sayfasında yayınlanır.

   Aday Gösterme Komitesi'ne ilişkin ek bilgiler, Resmi Aday Çağrısı'na ve NomCom web sayfasında yayınlanacak olan müteakip güncellemelere dahil edilecektir.

   NomCom, gerekli tüm bilgileri alır almaz, tamamlanan Başvurularda yer alan Aday bilgilerini incelemeye başlayacaktır.

   NomCom Adayları adil ve tutarlı şekilde değerlendirecek, Başvuruyu, referansları ve gerektiğinde de mülakat, istişare ve üçüncü taraf bilgi kaynaklarını değerlendirmede göz önünde bulunduracaktır. Bu işlemleri, kendi Davranış İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirecektir. NomCom üyeleri ve personeli tüm adaylara her zaman saygı ve nezaket çerçevesinde davranacaktır.

   NomCom, seçim sürecinin ilerleyişiyle ilgili güncellemeleri gerektiğinde Adaylarla paylaşacaktır.

   NomCom seçimlerinde göz önünde bulundurulacak kriterler ve ek hususları açıklayan yukarıdaki Bölüm 8'e bakın. Bölüm 9'da ise seçilebilirlik faktörleri açıklanmaktadır.

   Kuruluşlar, gruplar veya imza listeleri tarafından verilen açık destek uygun olmamakla birlikte, NomCom seçimlerini de etkilemeyecektir. NomCom, üçüncü taraflardan Adayla ilgili gelen talep edilmemiş görüşleri kabul etmeyecektir.

   NomCom, son inceleme turunda değerlendirmek istediği Adaylara ilişkin olarak gerekli özeni göstermelidir. Bu Amaçla NomCom, (Adaydan Başvuru Talep Formu 4 numaralı soruda belirtilen izni almak şartıyla) bilgileri teyit etmek ve Aday tarafından ismi verilmemiş kişilerle gizlilik çerçevesinde istişare etmek için gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

   Her ICANN Yıllık Toplantısını başlangıcından en az iki ay öncesinden NomCom, ICANN Sekreterine, yıllık toplantının tamamlanması üzerine görev süresi başlayacak olan koltuklar için yaptığı YK Üyesi seçimlerini yazılı olarak bildirecektir [Tüzük Madde VI, Bölüm 8.3].

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."