Skip to main content
Resources

Aday Gösterme Komitesi | 2015 Tanıtım Bilgileri ve Davranış İlkeleri

 1. Giriş

  Bu belgenin amacı, ICANN Aday Gösterme Komitesi üyelerine komite görev ve sorumlulukları hakkında önemli bilgileri sunmak ve her üyenin bir komite üyesi olarak bireysel görevlerini aşağıda yer alan Davranış İlkeleri doğrultusunda sadakatle yerine getirme kararını teyit etmektir.

 2. Tanıtım

  1. Aday Gösterme Komitesini (NomCom) Kurma Gerekçesi

   ICANN liderlik ekibinin bir kısmını seçmek üzere bir aday gösterme komitesi kurmanın temel gerekçesi, özel bilgi alanlarını ve çıkarları temsil edebilen kişiler ile küresel İnternet topluluğunun genel kamusal çıkarlarını bu özel çıkarlardan önde tutabilecek kişiler arasındaki dengenin gözetilmesidir. NomCom'un görevi, küresel İnternet topluluğunun genel kamusal çıkarını özel çıkarlardan önde tutabilecek, oldukça dürüst ve kabiliyetli, bunların yanında ICANN'in misyonu ve çevresiyle ilgili olarak da bilgi sahibi bireyleri seçmektir.

   Genel kamusal çıkara yönelimi sağlamak içinse NomCom üyeleri, ICANN ve küresel İnternet topluluklarından gelen kişiler arasından belirlenmektedir. Bu kişiler, yalnızca, ICANN misyonu ile ICANN Tüzüğü tarafından NomCom'a verilen sorumluluklar kapsamında küresel İnternet topluluğunun çıkarları adına hareket edecektir. Fikir birliğine dayalı olarak bu liderlik organları için NomCom Seçili Adaylar listesini oluştururken, bireysel olarak hareket edecek ve kendilerini atayan yapılara karşı minnet hissiyle çalışmayacaklardır.

   NomCom; ICANN Yönetim Kurulu, Destekleme Kuruluşları ve Danışma Komitelerinden bağımsız olarak faaliyet gösterir. NomCom seçimleri kesin olup, başka onaya ihtiyaç bulunmamaktadır.

  2. Aday Gösterme Komitesini Etkileyen Önemli Tüzük Maddeleri

   Aday Gösterme Komitesinin yetkisi, sorumluluğu ve idaresi ICANN Tüzüğü Madde VIII'de düzenlenmiştir. [http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VII]

   Madde VII Bölüm 1 şu şekildedir:

   Başkan,  ICANN Destekleme Kuruluşları tarafından seçilen diğer YK Üyeleri ve bu Tüzükte öngörülen diğer seçimler dışında, ICANN YK Üyelerinin seçilmesinden sorumlu olacak bir ICANN Aday Gösterme Komitesi kurulacaktır.

   Aday Gösterme Komitesinin YK Üyesi seçimine ilişkin sorumlulukları Tüzüğün Madde VI 2.2. ve 3. bölümlerinde daha ayrıntılı olarak belirlenmiştir [http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VI, erişim 17 Ekim 2014]:

   2.2. 1. ila 8. Koltuğu belirleme sorumluluklarını yerine getirirken, Aday Gösterme Komitesi bu Maddenin 3. Bölümünde yer alan kriterleri uygulayarak ICANN Yönetim Kurulu'nun coğrafya, kültür, beceri, deneyim ve perspektif açısından topluca çeşitlilik arz eden üyelerden oluşmasını sağlamaya çalışacaktır. Aday Gösterme Komitesi, boşalan veya görev süresi dolan koltuklar için seçim yaparken hiçbir zaman (bu Maddenin 5. Bölümünde tanımlandığı şekilde) bir Coğrafi Bölgedeki ülkelerden gelen YK Üyelerinin (Başkan hariç) toplam sayısının beşi aşmasına yol açmayacak, seçim yaparken Yönetim Kurulu'nda her bir ICANN Coğrafi Bölgesi için bu bölgelerdeki bir ülkeden gelen en az bir YK üyesinin bulunmasını sağlayacaktır ("Çeşitlilik Hesaplaması").

   Bölüm 3. YK ÜYELERİ SEÇİM KRİTERLERİ

   ICANN YK Üyeleri aşağıdaki nitelikleri taşıyacaktır:

   1. Dürüst, nesnel, zeki, doğru yargıda bulunmakla bilinen ve grup karar verme aşamasında düşünceli davranma kabiliyeti gösteren başarılı kişiler;

   2. ICANN'in misyonu ile  ICANN kararlarının küresel İnternet toplumu üzerindeki olası etkilerinin farkında olan, kendini ICANN'in başarısına adamış kişiler;

   3. Bu Bölümde belirtilen diğer kriterlerle de tutarlı olarak Yönetim Kurulu'nda en geniş kültürel ve coğrafi çeşitliliği temin edecek kişiler;

   4. Hepsi bir arada; gTLD kayıt merkezleri ve yazmanları, ccTLD kayıt merkezleri, IP adresi kayıt merkezleri, İnternet teknik standartları ve protokolleri, politika geliştirme prosedürleri, yasal gelenekler, kamu çıkarı, İnternetin ticaret dışı, ticari, bireysel ve akademik kullanıcı topluluklarına kişisel olarak aşina kişiler ve

   5. İngilizce dilinde yazılı ve sözlü olarak çalışabilen ve iletişim kurabilen kişiler.

 3. Aday Gösterme Komitesi Davranış İlkeleri

  Aday Gösterme Komitesi, ICANN YK Üyeleri ile diğer önemli Konsey üyelerinin seçiminde üstlendiği bağımsız ve herkesçe takip edilen rolü dolayısıyla, görevini yerine getirirken ICANN topluluğunun özel ilgisi altındadır. İşinin önemli bir kısmının yüksek derecede gizlilik gerektirmesi dolayısıyla bu durum daha da ön plandadır. Bu nedenle komiteden, en yüksek seviyede kişisel dürüstlük ve etik tutum sergilemeleri beklenmektedir. Burada NomCom Etik İlkeleri olarak adlandırılan ve aşağıda yer alan kılavuz, spesifik ICANN politikaları ile Aday Gösterme Komitesi'nin görev tarihi boyunca geliştirilmiş politikaları içermektedir.

  1. Çıkar Çatışmaları

   ICANN Yönetim Kurulu, 6 Mayıs 2012 tarihinde Sorumlular, YK Üyeleri, YK İrtibat Kişileri ve önemli çalışanlara yönelik bir Çıkar Çatışması Politikası kabul etmiştir. http://www.icann.org/en/groups/board/governance/coi

   Politikada ayrıca şu belirtilmektedir: ICANN, gerektiğinde ICANN Destekleme Kuruluşları, Danışma Komiteleri ve diğer ICANN organlarını, ilgili konularda bu Çıkar Çatışması Politikası ilke ve uygulamalarını yürürlüğe koymaya teşvik edecektir.

   NomCom üyelerinin de ICANN Çıkar Çatışması Politikası'nın ilkeleri ve amacını gözetmesi beklenmektedir. NomCom üyeleri, NomCom tarafından değerlendirilen bireylerle finansal bağlantılar ve/veya bu bireylere sunulan kişisel gayri nakdi avantajlar da dahil olmak üzere, Komite'deki görevlerini etkileyebilecek (veya etkilediği makul olarak düşünülebilecek) her türlü finansal ve diğer ilişkilerini derhal Komite Başkanına açıklamalı, ilgili birey(ler) hakkındaki müteakip görüşmelerden çekilmelidir.  Başkan, NomCom Çıkar Çatışması Alt Komitesi'yle istişare halinde, çatışmanın çözümü için atılacak diğer adımlar hakkında üyeye danışmanlık yapacaktır.

  2. ICANN Beklenilen Davranış Standartları (kabul tarihi: 6 Mayıs 2012)

   Yönetim Kurulu ve personel de dahil ICANN çok paydaşlı sürece katılanlar ile Destekleme Kuruluşu ve Danışma Komitesi konseylerine dahil olanlar, aşağıdaki davranışları benimseyeceklerini taahhüt eder:

   • ICANN Tüzüğü doğrultusunda hareket etmek. Katılımcılar özellikle de ICANN'in misyonuna ve Tüzükte öngörülen değerlerin ruhuna uygun olarak hareket edeceklerini taahhüt eder.
   • ICANN çıkar çatışması politikalarına uymak.
   • Millet, cinsiyet, ırk, etnik köken, din, inanç, bedensel engel, yaş ve cinsel yönelim gözetmeksizin ICANN topluluğunun tüm üyelerine eşit davranmak. ICANN topluluğunun üyeleri hem yüz yüze hem de online ortamda nazik davranmalıdır.
   • Politika geliştirme ve karar verme süreçlerine katılırken makul, nesnel ve bilgili şekilde hareket etmek. Buna; tüm planlı toplantılara düzenli olarak katılmak, kişisel çıkarlardan ve kişinin atanmasında rolü olabilecek kuruluşların çıkarlarından bağımsız olarak, yalnızca İnternet kullanıcılarına ve İnternetin eşsiz tanılayıcısı sisteminin kararlılığı ve güvenliğine dair en iyi genel çıkarlara dayalı bağımsız yargılarda bulunmak da dahildir.
   • Politika konularını değerlendirirken tüm paydaşların görüşlerini dinlemek. ICANN eşsiz bir çok paydaşlı ortamdır. ICANN sürecine katılanlar tüm paydaşların önemini bilmeli ve onların görüşlerini anlamaya çalışmalıdır.
   • ICANN'in sorumluluk alanlarına giren konularda çözüm bulmak üzere diğer paydaşlarla fikir birliği oluşturmak için çalışmak. ICANN modeli, politika geliştirmede tabandan yukarıya, fikir birliğine dayalı bir yaklaşım üzerine kuruludur. ICANN sürecine katılanlar, diğer katılımcılarla fikir birliği kurmaya çalışarak bu modelin başarısını sağlama yönünde sorumluluk üstlenmelidir.
   • Politika geliştirme ve karar verme süreçlerine katılırken şeffaflık ve açıklığa olanak tanımak.
   • Politika geliştirme ve karar verme süreçlerinin kamu çıkarını yansıtması ve tüm paydaşlar nezdinde hesabının verilmesini sağlamak üzere, kamu girdisi, hesap verebilirlik ve şeffaflık için güçlü mekanizmaların sürdürülmesini desteklemek.
   • Davranışlarında ICANN politikalarını gözetmek.
   • Kurumun varlıklarını korumak, bunların verimli ve etkin şekilde kullanılmasını sağlamak.
   • ICANN süresinde diğer katılımcılarla adil ve iyi niyet çerçevesinde hareket etmek.
   • Etik ve sorumluluk sahibi davranışı teşvik etmek. Etik değerler ve dürüstlük vazgeçilmez şartlardır ve ICAN tüm paydaşların sorumlu ve ilkeli şekilde davranmasını beklemektedir.
  3. Aday Gösterme Komitesi Davranış Standartları

   • Her bir NomCom üyesinin Komite sorumluluklarını uygulaması, Komite tarafından belirlenen kural ve prosedürlere uyması ve Komite kararlarını desteklemesi beklenmektedir.
   • Komite Üyelerinin, komite tarafından değerlendirilmek üzere aktif olarak yüksek nitelikli adaylar bulması ve bu adayları görev üstlenmeye teşvik etmesi beklenmektedir.
   • NomCom üyeleri, belirli veya potansiyel adayların aday gösterilmesine ilişkin daha önceden mevcut bir vaadi bulunmamalıdır.
   • NomCom üyeleri, Komitenin itibarını zedeleyecek veya Komite seçim sürecinin dürüstlüğüne zarar verecek davranışlardan kaçınmalıdır.
   • NomCom üyeleri, adaylara ilişkin tüm NomCom iç iletişimlerini koruyacak, bunlara istisna olmaksızın sadece doğrudan Komite üyeleri ve NomCom personeli tarafından kullanılacak gizli bilgi muamelesi gösterecektir.
   • NomCom üyeleri, adaylarla ilgili tartışma, görüşme, iletişim, kayıt veya notları Komite üyeleri dışında kimseyle paylaşmayacaktır. Ayrıca NomCom üyeleri, NomCom tarafından değerlendirilen adayların kimliklerini Komite üyeleri dışında kimseyle paylaşmayacaktır. NomCom'un topluca bu yönde açıkça karar aldığı ve aday(lar)ın açık izninin alındığı haller hariçtir.
   • NomCom üyeleri, komite materyallerinin oluşturulması, iletimi ve depolanması için elektronik ortamı kullanırken bu materyallerin gizliliği ve veri bütünlüğünü koruyacak özel güvenlik önlemleri alacaktır. Bu önlemlere (a) NomCom işiyle bağlantılı olarak kullanılan tüm bilgisayarlar üzerinde kişisel kontrolün sürdürülmesi, (b) komite materyallerinin açığa çıkması veya açığa çıkma şüphesi halinde bunun NomCom Başkanına bildirilmesi, NomCom Başkanıyla ilgili açığa çıkma durumu veya açığa çıkma şüphesi durumunun ise NomCom tarafından bu bildirimi almakla görevlendirilmiş kişiye bildirilmesi, (c) Kişisel Veriyle ilgili ulusal kanun hükümlerine uyulması dahil, ancak bunlarla sınırlı değildir.
   • NomCom üyeleri, Komite çalışmasının sona ermesi veya kendilerinin NomCom'dan ayrılmaları halinde, Komite çalışmasıyla ilgili tüm gizli materyalleri yok edecektir.
 4. Aday Gösterme Komitesi Davranış İlkelerine Uyma Anlaşması

  Tarafıma bu belgede sağlanan Aday Gösterme Komitesi bilgilerini okudum ve anladım. Aşağıda yer alan imzam ile yukarıdaki Davranış İlkeleri hükümleri okuyup anladığımı ve uygulamayı kabul ettiğimi teyit ederim.

  _______________________________
  İmza

  _______________________________
  İsim

  ______________________
  Tarih

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."